Karta-kwalifikacyjna-2020 – do pobrania

REGULAMIN PÓŁKOLONII „WAKACJE ZE SKRĄ”

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem półkolonii jest KS Skra Częstochowa, ul. Loretańska 20, 42-200 Częstochowa.
2. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
3. Półkolonie odbywają się w czterech turnusach. Każdy z nich trwa od poniedziałku do piątku. Terminy:
29 czerwca – 3 lipca 2020 (pierwszy turnus)
6 – 10 lipca 2020 (drugi turnus)
13 – 18 lipca 2020 (trzeci turnus)
20 – 24 lipca 2020 (czwarty turnus)
4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Dzieci można zostawiać od 7:30 – mają już wtedy zapewnioną opiekę.
5. Codziennym miejscem spotkań jest budynek klubowy KS Skra Częstochowa mieszczący się przy ul. Loretańskiej 20 w Częstochowie. Zajęcia odbywają się w budynku klubowym oraz na boisku.
6. Oprócz zajęć stacjonarnych zaplanowane są również wyjścia oraz całodniowa wycieczka.
7. Półkolonie zgłoszone są do Kuratorium Oświaty oraz są prowadzone zgodnie z Wytycznymi podanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
8. Organizator zapewnia kadrę: kierownika oraz wychowawców (w zależności od ilości zgłoszeń – max 12 dzieci na 1 opiekuna).
9. Organizator zapewnia sobie prawo do odwołania danego turnusu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.
10. Organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

II ZAPISY I PŁATNOŚCI
1. Zapisy odbywają się wyłącznie pod numerem telefonu 880-006-643 (Wojciech Ślęzański). Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zapisany uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty kwalifikacyjnej. Pobrać można ją w sekretariacie Klubu (ul. Loretańska 20) lub ze strony ks-skra.pl/wakacje-na-skrze. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć na pierwszy dzień pobytu dziecka na półkoloniach.
3. Koszt uczestnictwa dziecka w jednym turnusie półkolonii to 400 zł, które uczestnik zobowiązany jest do wpłaty według następujących terminów:
1 turnus – do 24 czerwca 2020
2 turnus – do 1 lipca 2020
3 turnus – do 8 lipca 2020
4 turnus – do 15 lipca 2020
5. Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie w formie przelewów na konto:
Nr konta: 48 1050 1025 1000 0090 3202 0753
Odbiorca: KS Skra Częstochowa
Tytułem: Wakacje ze Skrą 2020
[imię i nazwisko dziecka]
[1/2/3/4 turnus]
6. Brak wpłaty w terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
7. Zwroty płatności.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach przed lub w trakcie ich trwania, zwroty wpłaconej kwoty 400 zł będą rozpatrywane indywidualnie. Warunkiem jest podanie ważnego powodu i udokumentowanie nieobecności (np. zwolnienie lekarskie).
Wnioski o zwrot wraz z dokumentacją należy zgłaszać w formie pisemnej.
Wnioski o zwrot należy zgłaszać maksymalnie do tygodnia od zakończenia danego turnusu. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

III ZASADY ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem półkolonii.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie ze względu na szczególne warunki, na które organizator nie ma bezpośredniego wpływu (np. warunki pogodowe).
3. Rodzicom / opiekunom nie wolno przebywać na terenie półkolonii w trakcie ich trwania.
4. Wychowawcy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania rodziców lub opiekunów o urazach, wypadkach, problemach zdrowotnych i wychowawczych ich dziecka, które miały miejsce w czasie zajęć.
5. Uczestnicy półkolonii każdego dnia mają zapewnioną wodę niegazowaną bez ograniczeń, drugie śniadanie oraz obiad. W dniu całodniowej wycieczki, zamiast drugiego śniadania i obiadu, dzieci otrzymują suchy prowiant.
6. Rodzic / opiekun może zostawić dziecko w Klubie od godziny 7:30.
7. Rodzic / opiekun zobowiązany jest do odbioru dziecka wraz z końcem zajęć. Każdorazowy odbiór dziecka należy zgłosić wychowawcy. W razie problemu z punktualnym odbiorem niezwłocznie trzeba poinformować telefonicznie wychowawcę. Do odbioru uczestnika uprawnieni są wyłącznie rodzice / opiekunowie, lub osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.
7. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii, materialnie odpowiedzialni są rodzice bądź prawni opiekunowie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione bądź zniszczone rzeczy. Organizator sugeruje by nie przynosić ze sobą cennych przedmiotów takich jak np. telefony komórkowe czy tablety.

IV ZASADY UDZIAŁU UCZESTNIKA
1. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren półkolonii bez wiedzy wychowawcy.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
przestrzegania wewnętrznego regulaminu zajęć
aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych (o ile nie został zwolniony z nich przez wychowawcę lub rodziców)
stosować się do poleceń wychowawców i pracowników półkolonii
dbać o dobrą atmosferę w grupie i szanować innych uczestników grupy oraz kadrę
przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, niezwłocznie informować wychowawcę
dbać o czystość i porządek, a także o udostępniony sprzęt sportowy
3. Każdy uczestnik ma prawo:
brać udział we wszystkich zajęciach programowych
zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
do aktywnego i bezpiecznego uczestnictwa w wypoczynku
4. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą:
strój na zmianę i obuwie zmienne do zajęć sportowych
nakrycie głowy
dodatkowy strój / okrycie wierzchnie na wypadek złej pogody (zwłaszcza podczas wyjść czy całodniowej wycieczki)
maseczkę
5. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
upomnienie przez wychowawcę
zakaz udziału w wybranych zajęciach programowych
powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu
wydalenie z półkolonii bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu